A környezetvédelem elsődleges célja a környezeti elemek megóvása és jelenlegi állapotának javítása. A környezeti elemek között is kiemelkedő szerepe van a levegőnek, amely tisztaságának és jó minőségének biztosításáért, valamint megőrzéséért mind a nemzetközi, mind a hazai jogszabályok előírnak követelményeket, és ezek betartását rendszeresen ellenőrizni kell. De a technológiákból adódóan is keletkezhetnek mérési igények, amelyek üzemeltetési, karbantartási, fejlesztési célú döntéseket alapoznak meg, jelentős időt és költségmegtakarítást eredményezve.

Az egyes technológiai pontforrások1 kibocsátását emissziómérésekkel vizsgáljuk, amelyek jelentős része bejelentésköteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság felé. Üzemeltetésükhöz a 306/2010. (XII. 23.) „a levegő védelméről” szóló Kormányrendeletben foglaltak szerinti pontforrás működési engedélykérelmet szükséges benyújtani, amelynek tartalmaznia kell a pontforrások hatásterület lehatárolását is. Az engedélykérelem dokumentáció összeállítása levegőtisztaságvédelem-szakértői tevékenység.

A pontforrás működését engedélyező határozat birtokában az adott pontforrás a technológiák korszerűsödésével együtt szigorodó környezetvédelmi előírások mellett üzemeltethető. A pontforrások légszennyezőanyag-kibocsátását időszakosan helyszíni mérésekkel akkreditált vizsgálólaboratóriummal ellenőriztetni kell. Az üzemeltetőnek egy egyszeri alapbejelentést, majd az emissziómérések eredményeit is felhasználva éves jelentést kell készítenie, amelyet be kell nyújtania a hatóság felé.

A technológiai folyamatok során képződhetnek olyan anyagok (elsősorban por – szilárd anyag), melyeket el kell távolítani az adott légtérből. Ennek technológiája, hogy a poros levegőt egy ventilátor segítségével elszívják, a port portalanító berendezéssel leválasztják, majd a tisztított levegő egy kürtőn, azaz pontforráson át jut ki a környezeti levegőbe. A portalanító berendezések (pl. zsákos porszűrők) rendszeres karbantartása több szempontból is fontos. Egy jól működő portalanító rendszer üzemeltetése nemcsak a kibocsátások megfelelő szinten tartása érdekében fontos, hanem a minél hatékonyabb, alacsonyabb energiafelhasználás mellett üzemelő rendszer jelentős költségmegtakarítást is eredményez. Továbbá a portalanító rendszer időszakos felülvizsgálata a technológiai berendezések (ventilátorok, szűrőzsákok) élettartamát is jelentősen megnövelheti.

Az anyagok emissziójának helyszíni vizsgálata több típusú mérés egymás melletti elvégzését jelenti. Egyrészt meg kell mérnünk a kéményen vagy kürtőn belül áramló levegő (főgázáram) vizsgálandó komponens-koncentrációját. Ehhez különböző kialakítású mérőkörök segítségével a főgázáramból részgázáramot szívatunk le, mintavételezünk. Egyes komponensek (pl. füstgáz komponensek) koncentrációját helyszíni mérésekkel határozzuk meg, a minták jelentős része azonban további laboratóriumi elemzést igényel.

A mintavételezés mellett vizsgáljuk a kürtőben áramló hordozógáz, tehát a főgázáram térfogatáramát is. Ennek meghatározása több mérési paraméterből tevődik össze (nyomásmérések, hőmérséklet- és nedvességtartalom mérése, áramlási sebesség meghatározása). Ismerve a kürtőben áramló levegő sebességét és térfogatáramát, valamint a keresendő komponens koncentrációját, kiszámítható annak tömegárama, azaz emissziója.

A térfogatáram-mérés és a szilárd anyag emissziómérés szakszerű elvégzése megfelelő előkészítést igényel nemcsak a vizsgálólaboratórium, hanem az üzemeltető részéről is. A szabványos mérésekhez megfelelő kialakítású, kellően hosszú (általában 7-10 hidraulikai átmérőjű), egyenes, állandó keresztmetszetű, akadályoktól (pl. könyök, ventilátor, részben nyitott fojtószelep) mentes csatornaszakaszt kell biztosítani. A mérőnyílások kialakításánál a biztonságos megközelíthetőség alapkövetelmény.

A poremisszió-mérések mellett rendszeres mérési feladat a füstgáz komponensek (szén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid) helyszíni mérése is. A 140 kW-ot elérő, vagy azt meghaladó névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések üzemeltetése során a környezeti levegőbe füstgázt kibocsátó kémény bejelentésköteles, ezáltal mérésköteles pontforrás. Betonüzemekben, ahol technológiai melegvíz vagy meleg levegő alkalmazása szükséges bizonyos időjárási körülmények mellett, működtethetnek olyan tüzelőberendezéseket, amelyek vizsgálatát a fentiek alapján időszakosan el kell végeztetni.
A füstgáz-komponensek mérését egy típusalkalmassági engedéllyel rendelkező hordozható emissziómérő-rendszerrel kell végrehajtani.
A hatóság által előírt kötelező emissziómérések mellett felmerül az igény technológiai vizsgálatok, légtechnikai mérések elvégzésére is. Ezek célja az állapotfelmérés, az üzemeltetés során fellépő esetleges problémák, anomáliák felderítése, a technológia javítását szolgáló megoldási javaslatok kidolgozása.

A levegőtisztaság-védelem nemcsak környezetvédelmi szempontból, hanem munkavédelmi, munkaegészségügyi okokból is fontos feladat. A hatályos munkavédelmi törvény (1993. évi XCVIII. törvény) egyik alapelve, hogy a munkavállalók részére meg kell teremteni a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezetet. Ezt a megfelelő munkakörnyezetet, amelynek szerves része a munkahelyi levegő, a munkáltatónak kell biztosítania.

A különböző technológiai folyamatok során, ahogy a környezeti levegőbe, úgy a munkahelyi légtérbe is juthatnak légszennyező anyagok. Különösen a zárt légterekben vagy a nem megfelelő légcserével ellátott, esetleg helyi elszívást igénylő műveletek esetében fennállhat a veszélye annak, hogy egyes légszennyező komponensek feldúsulnak. Rendszerint porokat, azok valamilyen összetevőjét (pl. fémtartalom) kell vizsgálni, továbbá füstgáz-komponenseket, illékony szerves vegyületeket mintavételezni. A munkahelyi légtér klimatikus paramétereinek vizsgálata (hőmérséklet, páratartalom, légsebesség) minden esetben alapfeladat.

A 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet tartalmazza a munkahelyi légtérben kimutatható légszennyező anyagok határértékeit.

A munkahelyilégtér-vizsgálatok során kettős célt fogalmazhatunk meg. Egyrészt időközönként ellenőrizni kell az előírt határértékeknek való megfelelést, másrészt felmerülhetnek olyan javaslatok a munkáltató felé, amely további minőségi javulást eredményezhet a megfelelő munkakörnyezet, munkahelyi légtér fenntartásában.

A CEMKUT Kft. akkreditált vizsgálólaboratóriuma a helyszíni méréseket, mintavételeket végző környezetvédelmi és munkaegészségügyi mérésekkel, valamint a vizsgálólaboratórium műszeres analitikai hátterével több évtizede végzi e tevékenységeket.
1: Az a levegőterhelést okozó forrás, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői (térfogatáram, kibocsátási koncentráció, hőmérséklet, nyomás) méréssel vagy a mérés megvalósításának gyakorlati akadályai miatt műszaki számítással egyértelműen meghatározhatók